centre hifi andorra

El Centre HIFI Andorra és sobretot un lloc de trobada on trobaràs algú que primer t'escoltarà, després t'assessorarà, i finalment t'oferirà les seves habilitats com a instal·lador en tots els àmbits de la imatge i el so.

Le Centre HIFI d'Andorre est avant tout un espace de rencontre où vous trouverez quelqu'un qui va d'abord vous écouter, puis vous conseiller, et enfin vous proposer ses compétences d'installateur dans tous les domaines de l'image et du son.

  Importem a Andorra tots els productes comercialitzats a França per el nostre soci SON-VIDEO.
1) Fes la teva tria a la pàgina www.SON-VIDEO.com.
2) Multiplica el preu anunciat a la pàgina per 0,90 (fora promocións, en aquest cas fer una petició de preu amb el botó "contacte") i obtindràs el preu de venda al públic a Andorra, IGI inclòs, lliurat a la botiga.
3) Si l'article està anunciat "en stock", el tindràs en un termini de 3-4 dies després de confimar i pagar la comanda a la nostra botiga.
4) No fem expedicions fora de les nostres fronteres.
5) Podem fer instal·lacions a casa dels nostres clients amb establiment i accepatció d'un pressupost.
6) No dubtis a contactar amb nosaltres per a més detalls.
(+376) 88-21-21 de 10h00 a 13h00 i de 16h00 a 19h00. o escriu-nos amb el formulari de contacte.

  Nous importons en Andorre tous les produits  commercialisés en France par notre partenaire SON-VIDEO.

1) Faites votre choix sur la page de www.SON-VIDEO.com.
2) Multipliez le prix annoncé sur la page par 0,90 (hors promotions, dans ce cas faites une demande avec  le bouton "contact") et vous obtiendrez le prix de venteau  public en Andorre, IGI inclus, rendu boutique.
3) Si l'article est annoncé comme étant "en stock", vous l'aurez dans les 3 à 4 jours suivant la commande et son règlement à notre boutique.
4) Nous n'expédions pas en dehors de nos frontières.
5) Nous pouvons faire des installations chez nos clients après établissement et acceptation d'un devis.
6) N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
(+376) 88-21-21 de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. ou écrivez-nous sur le formulaire de contact.

COMPRES

No enviem productes a França, Espanya o altres, ja que la mercaderia estaria subjecta a impostos com la TVA, l'IVA, el VAT o altres, superiors al 20%, en funció del seu país de residència. A Andorra, l'impost és del 4,5%.
Per calcular un preu de venda andorrà, si consulteu la nostra central de compres www.son-video.com, només heu de multiplicar el preu anunciat per 0,90.
Els productes s'han de recollir a la botiga, durant un dels vostres viatges a Andorra. Et beneficies de les franquícies quan passeu per la duana: pels productes que venem, ascendeixen a 900 € per persona. Consulteu la taula següent.

ACHATS

Nous n'expédions pas de produits vers la France, l'Espagne ou autre, car les marchandises seraient soumises à des taxes comme la TVA, IVA, VAT ou autres, soit plus de 20%, selon votre pays de résidence. En Andorre, la taxe se monte à 4,5%. 
Pour calculer un prix de vente Andorran, si vous consultez notre centrale d'achat www.son-video.com, il vous suffira de multiplier le prix annoncé par 0,90.
Les produits sont à récupérer à la boutique, lors d'un de vos déplacements en Andorre. Vous bénéficiez de franchises au moment de votre passage en douane: pour les produits que nous vendons elles se montent à 900€ par personne. Consultez le tableau ci-dessous..

COMPRAS

No enviamos productos a Francia, España u otros, ya que la mercancía estaría sujeta a impuestos como TVA, IVA, VAT u otros, superiores al 20%, dependiendo de su país de residencia. En Andorra, el impuesto es del 4,5%.
Para calcular un precio de venta andorrano, si consultas nuestro centro de compras www.son-video.com, solo tienes que multiplicar el precio anunciado por 0,90.
Los productos deben recogerse en la tienda, durante uno de sus viajes a Andorra. Te beneficias de las franquicias cuando pasas por la aduana: por los productos que vendemos, ascienden a 900 € por persona. Consulte la tabla siguiente.

PURCHASES

We do not ship products to France, Spain or other, as the goods would be subject to taxes such as TVA, IVA,VAT or others, more than 20%, depending on your country of residence. In Andorra, the tax is 4.5%.
To calculate an Andorran selling price, if you consult our purchasing center www.son-video.com, all you have to do is multiply the advertised price by 0.90.
The products are to be picked up at the store, during one of your trips to Andorra. You benefit from franchises when you go through customs: for the products we sell, they amount to 900 € per person. See the table below.

andorra
andorre